欢迎您,[登陆][注册] (您的IP:18.212.92.235)

小学语文北京版
全部(2000) 课件 教案 试卷 学案 素材 视频 电子教材
不限 普通资料 精品资料 特供资料 成套资料
 • ID:2-5039843 北京版四年级上册语文看拼音写词语(1-8单元无答案)

  小学语文/北京版/四年级上册/本册综合

  第一单元 tiān tán yùn wèi gāo sǒng dà shà xuán zhuǎn dà tīng wáng fǔ jǐng ( )( )( )( )( )( )( ) míng chú jiā yáo xiāng nóng dòu jiāng tián sī sī cuì shēng sheng ( )( )( )( )( ) mì róng róng jīng qiāng jīng yùn gān měi fēn fāng tóu xù xìng gé ( )( )( )( )( ) piān pì xiè xiè chuí xián yù dī káng shàng zhēn chá mǐn jié ( )( )( )( )( )( ) xiǎo xīn yì yì zhàn dòu shú tòu zhào gù shù xué qíng xù suǒ xìng ( )( )( )( )( )( )( ) nèi xiàng jì jìng zhōng biǎo fán nǎo xiǎng shòu yì kǒu tóng shēng ( )( )( )( )( )( ) zuǒ gù yòu pàn bú yuē ér tóng ( )( ) 第二单元 yào wù shāng bìng yán jiū quē diǎn jì zǎi biān xiě jī lèi nóng mín ( )( )( )( )( )( )( )( ) yán hán kù shǔ yào cái pǐn cháng běn cǎo gāng mù jiù sǐ fú shāng ( )( )( )( )( ) zé rèn lì jí kuān shù péi cháng kāi ēn fù zé zàn shí kōng xián ( )( )( )( )( )( )( )( ) nǔ lì qiè shēng shēng jiǎn pò làn ér bó rán dà nù shēn yǒu gǎn chù ( )( )( )( )( ) 第三单元 bō tāo péng pài fǒu zé wēi xiǎn jǐng bào jī ròu pēn shuǐ zhǎng tú ( )( )( )( )( )( )( )( ) xì bāo qiè qiè sī yǔ qíng lǎng shù bú qīng hú lú shǎn yào yǎo qǐ ( )( )( )( )( )( )( ) níng jié biàn huàn yī pài qíng bú zì jìn màn shān biàn yě qí yì ( )( )( )( )( )( ) qíng lǎng bào bù zhòng dié yī bān bǐ yù qiān zhàng yǎng wàng ( )( )( )( )( )( )( ) nóng wù píng fēng ( )( ) 第四单元 měng liè bái huà shù fā dāi cháo xué shuāi xià lái shì de zhěng jiù ( )( )( )( )( )( )( ) yòu ér sī yǎ lèng zhù chū hū yì liào kuài màn hòu tuì wú kě nài hé ( )( )( )( )( )( )( ) wū guī shuài xiān yóu yù dàn shuǐ míng mèi yú guàn ér chū chī bǎo ( )( )( )( )( )( )( ) qì chuǎn xū xū yí qiè chè dǐ zhù lì bǔ yú bēi shāng duó bù mì shí ( )( )( )( )( )( )( )( ) róng qià dí hài luě qǔ fǔ chōng bì bō wàn qǐng yǎn huā liáo luàn ( )( )( )( )( )( ) sè cǎi duó mù jǐn xiù huà juàn pò shǐ ( )( )( ) 第五单元 zhào zhōu qiáo xiàn chéng gǒng xíng cháo dài kuà hǎi huài rén diāo kè ( )( )( )( )( )( )( ) chán rào zuǐ bā dǐ zhì zhì huì yí chǎn gǒng shǒu xiāng qiàn shí zhù ( )( )( )( )( )( )( )( ) fán xīng dǎng yuán mín zú yàn huì chǎng kāi zhuō yǐ zhuāng shì ( )( )( )( )( )( )( ) shì pǐn bāo kuò tái wān zhèng fǔ róng máo zá cǎo pǔ sù yuán gù ( )( )( )( )( )( )( )( ) zhàn kāi qù wèi xìng qù guāng bān bān diǎn duǒ shǎn duǒ kāi pō sǎ ( )( )( )( )( )( )( )( ) gāo dī cuò luò fán huá hǎi wān ( )( )( ) 第六单元 lú shān chú zhōu shān jiàn fā chóu dà yàn xūn rì gǔ dǒng dù hé ( )( )( )( )( )( )( )( ) yōu gǔ làn yú chōng shù chéng guō xiàng chù shì bīng nì fǎn wèi suì ( )( )( )( )( )( )( ) bǐ bǐ jiē shì wú wèi wèi jù chéng qīng dào cǎo rèn píng rì kòu ( )( )( )( )( )( )( ) chěng qiáng shā jiā bāng yí dòng shǒu bì zhǎn shā chái láng ( )( )( )( )( )( ) 第七单元 jǐ yǔ shèng dàn jié cháng shì chéng zhì dān xīn kuān yù yuán zhù ( )( )( )( )( )( )( ) kǎ piàn yōng bào shì tàn tián mì rén ài mò shēng nián mài wēi xiǎo ( )( )( )( )( )( )( )( ) dǒng shì cā chú chéng jì jiǎng lì jī dòng yà zhōu míng bú xū chuán ( )( )( )( )( )( )( ) lín láng mǎn mù jié gòu jiě shì kěn qiú cāi cè yí hàn fàn diàn ( )( )( )( )( )( )( ) bīn guǎn biāo zhǔn ( )( ) 第八单元 tè shū jiān jù tíng xiē táng tū xīn qín jīng zhì jié zuò xuān nào ( )( )( )( )( )( )( )( ) máng lù mèng xiǎng gù míng sī yì bú kě sī yì xiàng yī ér jū xīn kǔ ( )( )( )( )( )( ) kuáng fēng bào yǔ qián gōng jìn qì qíng kōng rú xǐ hù fū měi róng ( )( )( )( ) zhèng jù zhí jìng fēi dié kǒu liáng wèi kǒu yǎo duàn piāo lí ( )( )( )( )( )( )( ) shī zōng zhī mí zuì kuí huò shǒu tǒng shuài shì bīng yuē dàn lǚ xíng ( )( )( )( )( )( ) yuè dú jìn pào xiū jià liáo yǎng qiǎng shǒu gōng xiào yuǎn zhēng jūn ( )( )( )( )( )( )( )

 • ID:2-4991712 《海底世界》课件 (共21张PPT)

  小学语文/北京版/四年级上册/第三单元/10 海底世界

  四年级上册语文课件-10《海底世界》|北京版 (共21张ppt):21张PPT大海深处是怎样的呢? 读词语: 强烈 器官 是否 危险 后退 攻击 免费 长途 蕴藏 海参 波涛澎湃 窃窃私语 景色奇异 宁静且神奇有趣的海底世界 海面上波涛澎湃的时候,海底依然很宁静。 黑暗且神奇的海底世界 最强烈的阳光也射不到海底,水越深光线越暗。 在这一片黑暗的深海里,却有许多光点像闪烁的星星,那是有发光器官的深水鱼在游动。 ================================================ 压缩包内容: 四年级上册语文课件-10《海底世界》|北京版 (共21张ppt).ppt

 • ID:2-4980840 《卖木雕的少年》课件 (共39张PPT)

  小学语文/北京版/四年级上册/第七单元/27 卖木雕的少年

  四年级上册语文课件-27《卖木雕的少年》|北京版 (共39张ppt):39张PPT莫西奥图尼亚大瀑布 莫西奥图尼亚大瀑布真是名不虚传。这里游人如织,景色十分壮观。 莫西奥图尼亚大瀑布真是名不虚传。这里游人如织,景色十分壮观。 卖木雕的少年 自学要求: 1.用自己喜欢的方式读读课文,注意读准字音,把课文读正确,难读的句子要多读几遍。 2.想想这位卖木雕的少年给 你留下了什么美好的印象? shòu tuó tāo yù biāo 出售 驮着 掏钱 犹豫 标准 kěn hàn guǎn diān 诚恳 遗憾 宾馆 沉甸甸 láng gòu xǔ 琳琅满目 构思新奇 栩栩如生 shì lún 爱不释手 语无伦次 一模一样 ================================================ 压缩包内容: 四年级上册语文课件-27《卖木雕的少年》|北京版 (共39张ppt).ppt

 • ID:2-4954309 《猫》课件 (共22张PPT)

  小学语文/北京版/五年级上册/第三单元/9 猫

  五年级上册语文课件-《猫》|北京版 (共22张ppt):22张PPT15、猫(作者:老舍) 老舍先生简介 老舍(1899-1966) 现、当代作家。原名舒庆春,字舍予,满族,北京人。出生于一个贫民家庭。 主要著作有:《骆驼祥子》、《四世同堂》、《月牙儿》、《龙须沟》、《茶馆》、《老舍剧作全集》、《老舍散文集》、《老舍诗选》、《老舍文艺评论集》、《老舍文集》等。 词语大过关: 乖巧 任凭 尽职 丰富多腔淘气 开辟 遭殃 咕噜 抓痒 磨蹭 生气勃勃 枝折花落 屏息凝视 ================================================ 压缩包内容: 五年级上册语文课件-《猫》|北京版 (共22张ppt).ppt

 • ID:2-4932808 《赵州桥》课件 (共26张PPT)

  小学语文/北京版/四年级上册/第五单元/17 赵州桥

  四年级上册语文课件-17《赵州桥》|北京版 (共26张ppt):26张PPT北京颐和园的玉带桥 卢沟桥 北京颐和园的彩虹桥 圆明园的会心桥 绍兴的谢公桥 绍兴得西跨湖桥 上海南浦大桥 杭州湾大桥 赵 州 桥 1、赵州桥是( )石拱桥。 世界闻名的 2、赵州桥既( ),又( )。 非常雄伟 十分坚固 3、赵州桥不但( ),而且( )。 ================================================ 压缩包内容: 四年级上册语文课件-17《赵州桥》|北京版 (共26张ppt).ppt

 • ID:2-4907985 《给予树》课件 (共21张PPT)

  小学语文/北京版/四年级上册/第七单元/25 给予树


  四年级上册语文课件-25《给予树》|北京版 (共21张ppt):21张PPT给 予 树
  分享 仁爱 援助
  圣诞 盼望 如愿以偿
  兴高采烈 沉默不语

  分享 仁爱 援助
  圣诞 盼望 如愿以偿
  兴高采烈 沉默不语

  中心
  分享 仁爱 援助
  圣诞 盼望 如愿以偿
  兴高采烈 沉默不语

  ================================================
  压缩包内容:
  四年级上册语文课件-25《给予树》|北京版 (共21张ppt).ppt

 • ID:2-4900024 《爱的奇迹》课件(共19张PPT)

  小学语文/北京版/五年级上册/第三单元/10 爱的奇迹

  五年级上册语文课件-《爱的奇迹》|北京版 (共19张ppt):19张PPT爱的奇迹 奇迹:想象不到的不平凡的 事情。 但正是在这样的干旱季节里, 我亲眼目睹了爱的奇迹。 这是怎样干旱的季节呢? 土地干裂 庄稼干枯 小河和小溪干涸 这是怎样干旱的季节呢? 人和动物干渴 这是怎样干旱的季节呢? 妈妈亲眼看到的哪些情景是她想象不到、感到很不平凡的呢 默读3-5自然段,画出相关语句。并在旁边简单地写出自己的感受 。 ================================================ 压缩包内容: 五年级上册语文课件-《爱的奇迹》|北京版 (共19张ppt).ppt

 • ID:2-4898732 《看不见的爱》课件 (共21张PPT)

  小学语文/北京版/五年级上册/第五单元/20 看不见的爱

  五年级上册语文课件-20、《看不见的爱》|北京版 (共21张ppt):21张PPT看不见的爱 母亲 盲孩子 用弹弓打中了玻璃瓶 陪伴 帮助 “我” 看见 夏季的一个傍晚, 在一片空地上, 快速浏览课文,圈出两个能够表现作者的心情变化的词语。 我怔住了。 我沉默了。 读课文1-7小节,找找原因。 眼 打 递 谢 “我”没想到?????????????????????,也没想到?????????????????,更没想到??????????????????,所以“我”怔住了。 ================================================ 压缩包内容: 五年级上册语文课件-20、《看不见的爱》|北京版 (共21张ppt).ppt

 • ID:2-4897338 《珍珠鸟》课件 (共24张PPT)

  小学语文/北京版/六年级上册/第五单元/17 珍珠鸟

  六年级上册语文课件-《珍珠鸟》|北京版 (共24张ppt):24张PPT珍珠鸟 冯骥才 初步感知课文: 1.正确流利地朗读课文,注意生字新词。 2.思考:课文主要讲了一件什么事? 词语过关: 葱茏 愈发 繁茂 雏儿 蓬松 柜子 画框 细腻 流泻 信赖 深幽 轻松自在 神气十足 课文内容: 课文主要描述了“我”为珍珠鸟创造的了自由自在的生活环境,它们由怕人到能与“我”和睦相处。人、鸟之间的深情使“我”感悟到“信赖,往往创造出美好的境界!” ================================================ 压缩包内容: 六年级上册语文课件-《珍珠鸟》|北京版 (共24张ppt).ppt

 • ID:2-4894616 《螳螂捕蝉》课件 (共23张PPT)

  小学语文/北京版/六年级上册/第六单元/22 螳螂捕蝉

  六年级上册语文课件-《螳螂捕蝉》|北京版 (共23张ppt):23张PPT螳螂捕蝉 不堪设想 乘虚而入 恍然大悟 自由自在 转来转去 祸患 大 隐伏 处死 前爪 露水 认真听读课文,并思考: 1、大臣们为什么反对吴攻打楚国? 2、想一想在“螳螂捕蝉”这个故事中,蝉、螳螂、黄雀各自如何表现?他们之间又有怎样的利害关系? 3、少年是怎样劝阻吴的,从中你体会到少年是个怎样的人? 吴准备出兵攻打楚国,遭到了一些大臣的反对。大臣们认为,攻打楚国虽然取胜的希望很大,但如果其他诸侯国乘虚而入,后果将不堪设想。可是吴固执地说:“谁敢来劝阻我,我就处死他!” ================================================ 压缩包内容: 六年级上册语文课件-《螳螂捕蝉》|北京版 (共23张ppt).ppt